Garantiitingimused

Ettevaatust transportimisel! Ei tohi kukkuda, mitte millegi vastu hõõrduda, veereda ega saada lööke. Transportimine valmistage korralikult ette ning varuge toetusvahendeid (paks papp, penoplasti tükid, puuklotsid, kinnitusrihmad) ning juhtige autojuhi tähelepanu rahulikule sõidustiilile. Kõik betoonist tooted, kujud, vaasid ja purskkaevud, mööbel tuleb asetada siledale pinnale, et need turvaliselt seisma jääks. Kõik suuremad tooted, vajavad betoonist vundamenti ja korralikku paigaldust. Kui toode koosneb üksikutest detailidest, siis tuleb need ükshaaval loodida ning kasutada kinnitamiseks sobilikke kinnitus segusid. Purskkaevude paigaldamisel jälgige, et Te paigaldatakse vastavalt järjekorrale ka vooliku. Purskkaevu paigaldamisel oleme nõus andma oma poolseid juhiseid ja soovitusi. Tooted tohib paigaldada ainult siledale ehk ühtlasele pinnale soovitatavalt kivisillutise peale. Kontrollige aeg- ajalt, et toode oleks endiselt korralikult fikseeritud.  Hinnake oma aia ja pere järgi, kuhu paigutate ja kui turvaline peab paigaldus just Teie jaoks olema. Kui purskkaev pritsib pidevalt vett üle ääre siis peab olema maapind purskkaevu all ja ümber väga hea drenaaziga, et purskkaev ei oleks vees mis võib muutuda talvel jääks. NB! Kindlasti ei tohiks panna tooteid pindadele mis hakkavad märjaks saades vajuma, külmade ilmade saabudes jäätuma. Enne pumba käivitamist veenduge, et vooluvõrgus olev pinge vastaks seadme andmeplaadil olevale. Olge kindlad, et pistikupesa, kuhu te pumba ühendate oleks maandatud. Kasutage pumba toite liinil sobiliku rikkevoolukaitset. Purskkaevupumbad ei tohi töötada anumates või veekogudes, kus samal ajal viibivad inimesed, et vältida võimaliku rikke korral ohtlikke elektrilööke või pinge alla sattumist. Samuti on keelatud pumba töötamise ajal asetada käsi, jalgu vm. kehaosi anumasse või veekogusse, kus pump töötab. Pumpasid võib samuti paigaldada välis veekogudesse, kuid kuna neil pumpadel on standardvarustuses vaid 1,5-3m pikkune toitekaabel, tuleb seda tõenäoliselt pikendada. Selleks ei tohi kasutada tavalisi pikendusjuhtmeid! Kaabli pikendamist tohib teostada vaid kvalifikseeritud elektrik, termokahaneva hermeetilise kaabliühenduskomplekti abil. Pikendamiseks kasutage vaid vee kindlat elektrikaablit. Kaabli pikendamiseks tuleb originaal kaablilt eemaldada pistik. Jälgige, et ei lõigataks originaal kaablit läbi pumba lähedalt! Pumbad tuleb paigaldada kas anuma või veekogu põhja kindlale horisontaalsele pinnale. Ärge paigaldage pumpa veekogu mudase või liivase põhja otsesesse lähedusse! Mehaanilised osakesed võivad kiiresti rikkuda pumba tööelemendid. Paigaldage pump kindlale horisontaalsele pinnale täielikult vee alla jälgides, et suurim lubatud uputussügavus on kuni 1m. Pumpa käivitades peab pump olema täielikult vee all. Pumba veevõtu otsik peab olema pööratud avatud asendisse. Ühendage pumba väljundi külge pihusti või voolik ja käivitage. Veenduge, et vähemalt 30 sek möödudes oleks kogu õhk pumbast lahkunud (voolikust või pihustist tuleb ilma õhumullideta vett). Vältige pumba töötamist kuivalt st ilma pealetuleva veeta. Töötamiseks vajab pump puhast ( ilma mehaaniliste lisanditeta ) vett. Kasutatava vee temperatuur peab jääma vahemikku+4oC – +35oC. Kui kasutate pumpa ruumis, täitke enne kasutama hakkamist vann või anum veega nii, et pumbakorpus oleks üleni veega kaetud. Seejärel ühendage seade vooluvõrku. NB! Antud pumbad tohivad töötada ainult 220-230V 1-faasilisel majapidamisvoolul. Talvel, kui saabuvad külmad ja õhutemperatuur langeb, tuleb jälgida, et toodete, skulptuuridele ning vaaside ja purskkaevude peale või sisse ei jääks vett, mis jäätumisel võib tekitada pragusid või muid kahjustusi. Jäätumine võib tuua tootele suuri kahjustusi ja lühendab toote eluiga. Samuti ei tohi jääda ükski purskkaevu pump talveks miinuskraadidesse. Kõik betoonist tooted tuleb kindlasti  enne külmade saabumist katta kinni vihma ja lume eest. Soovitame katta kilega või puuplaadiga. Juhul, kui toote põhjas on auk, jälgige, et põhjas olev auk oleks avatud, et vesi saaks sealt välja voolata. Kinni katmisel peab peab jälgima, et katte oleks korralikult kinnitatud ja, et katte alla ei kondenseeruks vett ega satuks lund. Kondenseerumise vastu tuleb kasutada spetsiaalseid niiskuse eemaldus vahendeid. Väiksemaid tooteid soovitame tuua talveks tuppa. Vanaaegne OÜ tegeleb toodete valmistamisega, vahendamise, müümisega ja paigaldusega. Alati annab juhiseid ja soovitusi õigeks paigaldamiseks. Vanaaegne OÜ ei võta endale vastutust valesti paigaldatud, hoiustatud või transportimisel viga saanud toote üle. Vanaaegne OÜ ei võta endale vastutust valesti paigaldatud toote tekitatud kahjude või õnnetuste üle, ei korva transpordi ja paigalduse kulusid.. Defektide ilmnemisel tuleb tagastada toode müüjale, kes vaatab müüja toote üle ja koostab vastava akti. Akt vaadatakse läbi ning vastavalt otsusele, kas parandatakse või vahetatakse toode ümber kvaliteetse vastu. Tooteid võib puhastada lihtsalt niiske lapiga või lihtsamate pesuvahenditega. Tooteid võib puhastada tolmust tavalise kastmisvoolikuga vett pritsides kuid mitte kasutada tugevaid survepesureid. Mitte lasta toodetel kukkuda, mitte kraapida teravate asjadega, Ettevaatust lastega peredes! Keelake lastel turvalisuse mõttes toodetel ronida. Jälgige kas toode on turvaliselt paigas ega pole mingil põhjusel lahti tulnud või on mingil muul põhjusel mitte turvaliseks muutunud. Kõrvalda kohe tekkinud probleemid. Elektrisüsteemid peavad olema paigaldatud vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele, elektriku poolt. Raskeid esemeid tuleb transportida kasutatades eritehnikat ja erivahendeid (turvaköied, tõstuk). Raskete esemete transportimise ja paigaldamisega tohivad tegeleda vastava väljaõppe saanud spetsialistid.

GARANTII
1. Vanaaegne OÜ annab oma toodetele garantii kuni kaks aastat alates toote
ostmise kuupäevast. Üldjuhul õigesti paigaldatud, hooldatud ja hoiustatud tooted peavad vastu mitmeid kordi kauem.
2. Garantii on jõus ainult valmistamis- ja materjali vigade puhul.
3. Garantii kehtib, kui toode või seade on paigaldatud ja seda on kasutatud
käesolevate juhiste kohaselt ja ainult siis, kui toodet või seadet pole
püütud ise remontida ning kui toode või seade on garantiiremonti saabumisel
täiskompleksne ning nähtavate mehaaniliste vigastusteta.
4.Garantii kaotab jõu, kui vea on põhjustanud: ◦väär paigaldamine või hoiustamine;

  • toote hooletu hoidmine või sellega ümber käimine
  • toote või seadme jäätumine, külmumine või kuivalt töötamine
  • kõrvaliste osakeste või mustuse sattumine seadmesse
  • toitevoolu pinge kõikumine või vale voolupinge rakendamine seadmele

5. Garantii ei sisalda toote või seadme mittetöötamisest tulenevate kahjude
hüvitamist ega garantiiremonti või -vahetusse toomise ja sealt viimise läbi
tekkivate kulude katmist.
Vanaaegne OÜ ei kompenseeri toote transpordi ja paigaldusega seotud kulusid.
6. Juhul, kui on täidetud kõik ülaltoodud garantiitingimused, teostab tootja
oma kuludega tootele garantiiremondi või, juhul, kui remonti pole võimalik
teostada, asendab tootja vigase toote uuega.
7. Ostu sooritades nõustub ostja garantiitingimustega.