Ostutingimused

Tingimused on kehtivad alates 01.04.2017.

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad vanaaegne.ee internetipoe klientide
(edaspidi Klient) ja vanaaegne.ee omaniku Vanaaegne OÜ (edaspidi Müüja)
vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate
õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul)
on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja
vahelisi suhteid Müüja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja
ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse,
edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või
reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning
täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist
veebilehel www.vanaaegne.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne
tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse
edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates
tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Müüja ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.vanaaegne.ee
kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. vanaaegne.ee
internetipoes tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud
müügitingimustega ja on nendega nõus.

1.6 Maksevahendust pakub Maksekeskus AS

2. Hinnakiri
2.1. Müüja e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma
transpordikuluta, hinnad ei sisalda ja hindadele ei lisandu käibemaksu.
Vanaaegne OÜ ei ole käibemaksukohuslane.
2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohale
toimetamise viisi valikut.
2.3. Transpordi hind sõltub tellitava kauba suurusest ning kulleri
valikust.
2.4. Juhul, kui tellimuses on esitatud rohkem kui üks kaubaühik, siis
süsteem arvestab transpordihinna automaatselt ühe toote kohta. Transpordi
hind on kajastatud Ostukorvi lehel ja Müüja poolt esitatud tellimuse
kinnitusel/arvel.
2.5 Kui soovite ise kaubale järele tulla, siis valides ostu vormistamisel
“tulen ise järele”, kaotab süsteem automaatselt transpordi hinna Teie
arvelt.
2.6. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu ning teha transpordi
kampaaniaid. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste
jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse
vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile
“Lisa ostukorvi”.
3.2. Tellimusarve alusel saate tasuda tellitud kauba eest. Tasumiseks saate
kasutada pangalinke ning arve kohe tasuda. Tellimusarve ei kohusta Teid
veel arvet tasuma, kuid kauba saate kätte siiski alles pärast tellimusarve
tasumist.
Juhul, kui arve pole tasutud 3 tööpäeva jooksul, tühistame me selle
tellimuse.
3.3. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse
kinnitus koos tellimuse numbriga, enam klient muuta ei saa. Muudatuste
tegemiseks tuleb pöörduda vanaaegne@gmail.com või klienditeenindusse
telefonil +372 58 476 917.
3.4. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse
täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 3 tööpäeva jooksul tasunud arve
OÜ Vanaaegne arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.
3.5. Nädalavahetusel tehtud tellimust käsitleme esmaspäeval.

4. Toodete kohale toimetamine ja üleandmine
4.1 . Kui Kliendi poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab
kullerfirma Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohale
toomise aeg.
4.2. Kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel
märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Kaup
transporditakse maja välisukse juurde, hoonesisene logistika on eraldi
kokkuleppel.
4.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete
õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohale toimetamisel.
Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja
tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud
Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või
ebaõigsusest.
4.4 Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle koos saatelehega. Enne
saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt toodete pakend üle vaadata
ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane
märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise
momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole
vigastatud).
4.5. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata
informatsioon e-posti aadressile vanaaegne@gmail.com või helistada
kontakttelefonile +372 58 476 917
4.6. NB! Kauba tarneaeg on 1 kuni 8 nädalat!
Kui soovite kaupa kiiremini võtke palun meiega enne ostmist ühendust.
Telefonil +372 58 476 917, või saatke päring mailiaadressil
vanaaegne@gmail.com
Info erinevate transporditeenuse liikide ja maksumuse kohta leiate meie kodulehelt info – transport alt.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba
kättesaamisest.
5.2. Tagastatav kaup peab olema pakendis ning taganemisavaldus peab olema
Müüjale saadetud kirjalikult meilile vanaaegne@gmail.com tähtaja (so 14
päeva) jooksul.
5.3. Kliendi tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi
pangakontole 30 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile
vanaaegne@gmail.com Transpordi raha kliendile ei tagastata.
5.4. Kauba tagastamise kulu kannab Klient, va p 5.5.
5.5. Müüja kannab tagasi saatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega,
mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud
pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele
(st valet toodet).
5.6. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud
Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või
ebakorrektse kokkupaneku või lahti võtmise tulemusena või Kliendi süü või
hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse
tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud
ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega
seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasa arvestamises
näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse
vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase
tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.7. Müüja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui
tellitud kaup on laos otsas ning Klient ei ole nõus Müüja poolt pakutava
asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord
6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2
aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates
kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti
puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu
peab välja selgitama müüja.
6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Müüjat
probleemist e-posti aadressil vanaaegne@gmail.com ning esitama järgmise
informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
– tellimuse nr.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale
defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise
korral kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt tasuta toote parandamist või
detaili vahetamist.
6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Müüja Kliendi kaebusele
kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
6.4. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul,
kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või
ebaõnnestub või kui keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või
asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist
või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile
põhjendamatuid ebamugavusi.
6.7. Müüja ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise
tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1. Müüja vastutab Kliendi ees Müüja poolt käesolevate tingimuste
rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides
sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste
rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides
sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei
loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse
teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud
viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt
kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile
tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste
raames.

8. Muud tingimused
8.1 Müüja kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi
ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude sooritamise käigus
teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega
ettenähtud juhtudel ja Maksekeskus AS -le makse edastamiseks.
8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient
ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi
suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi
lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid
vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui
ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või
Kohtusse.​